Zarządzenie dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 16/2019/2020

z dnia 25 maja 2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2020  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania szkoły  w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły  oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor szkoły

Magdalena Dołęgowska 

Wygenerowano w sekund: 0.01
971,836 unikalne wizyty