Procedura zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19).

Procedura zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki  w Katowicach ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19).

 

( wprowadzone zarządzeniem dyrektora szkoły) 


Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja

Termin

Podstawa prawna z komenatrzem

1. Ustalenie czy w szkole występuje zagrożenie epidemiologiczne powodujące zagrożenie zdrowia uczniów i podjęcie decyzji o zawieszeniu zajęć

Dyrektor

---

Na bieżąco

- § 18 ust. 2a r.b.h.p.

- § 1 ust. 1 i 2 r.COVID-19

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, dyrektor może zawiesić zajęcia w szkole, przedszkolu, placówce na czas oznaczony.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. czytamy, że sytuacja epidemiologiczna nie została uszczegółowiona ze względu na konieczność uwzględnienia zarówno pojedynczych podejrzeń zakażeń lub samych zakażeń, jak i nagłego przyrostu liczby zakażeń nie tylko w szkole lub placówce, ale i na danym obszarze (w gminie, regionie).

W przypadku podejrzenia wystąpienia w placówce zakażenia koronawirusem, należy zawiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować jej zalecenia oraz ogólne zalecenia GIS lub Ministra Zdrowia, dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/.

- § 18 ust. 2c r.b.h.p.

Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności: grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Dyrektor będzie mógł wystąpić o zawieszenie zajęć w tradycyjnej formie także w przypadku np. grupy uczniów przewlekle chorych (na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem) lub grupy uczniów, którzy posiadają wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - uzasadnienie do projektu rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r.

2. Zgoda organu prowadzącego na zawieszenie zajęć

Dyrektor

Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć

 

Bezzwłocznie

- § 18 ust. 2a i 2b r.b.h.p.

Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

Organ prowadzący

Zgoda organu prowadzącego na zawieszenie zajęć

Bezzwłocznie

Zgoda organu prowadzącego może być wydana także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Dyrektor

Wniosek do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o opinię w sprawie zawieszenia zajęć

 

Bezzwłocznie

Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

3. Pozytywna opinia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna

Wydanie pozytywnej opinii przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną

Bezzwłocznie

Opinia może być wydana także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wobec inicjatywy zawieszenia zajęć będzie uwzględniała kwestie skali zagrożenia epidemiologicznego dla danej społeczności szkolnej.

4. Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć na czas oznaczony

Dyrektor

Zarządzenie dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć w szkole

Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej

Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Dyrektor powinien wydać w tej sprawie zarządzenie.

5. Zawiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć

Dyrektor

Zawiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

Bezzwłocznie

O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

6. Zawiadomienie organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki w trakcie zawieszenia zajęć                              

Dyrektor

Zawiadomienie organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

Bezzwłocznie               

W sytuacji całkowitego lub częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
971,951 unikalne wizyty