Rekrutacja

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 40

im. Jerzego Kukuczki  w Katowicach

 

Od 22 marca 2021 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły. 

 

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie: 

 

https://katowice.elemento.pl/elemento-parents//main_inactive.action

 

Wniosek / zgłoszenie należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców lub opiekunów prawnych i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 22 marca do 9 kwietnia 2021r.

 

Od dnia 10 maja 2021 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły.W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie : 

 

https://katowice.elemento.pl/elemento-parents//main_inactive.action

 

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców lub opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w sekretariacie szkoły w terminie od 10 maja do 19 maja 2021r.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Przypominamy jeszcze raz obwód szkoły :

 

Obwód :

Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Słowiańska 1, 40-216 Katowice.

  1. Chrześcijan Babtystów - cała ulica
  2. Karpacka - cała ulica
  3. Kujawska - cała ulica
  4. Kurpiowska - cała ulica
  5. Leopolda - cała ulica z wyjątkiem 1, 2, 3
  6. Lubuska- cała ulica
  7. Łużycka - cała ulica
  8. Morawska - cała ulica
  9. Nowotarska- cała ulica

10.  Podhalańska - cała ulica

11.  Puławska - cała ulica

12.  Sandomierska- cała ulica

13.  Słowiańska - cała ulica

14.  Wiślana - cała ulica

15.  Wrocławska - cała ulica

16.  Zakopiańska - cała ulica

 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych ogólnodostępnych w szkołach podstawowych.

 

Kryterium

Ilość punktów

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium


zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice

                   32

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie miasta Katowice

 

uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru

                   16

Uprawnienie do korzystania z kryterium potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

 

rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

                   14

Uprawnienie do korzystania z kryterium potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

 

ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata

                    4

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie;

 

rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice

                    2

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie , urzędowe poświadczenie odbiory wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie o miejscu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);  

 

wielodzietność rodziny kandydata

                  1

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;

 

niepełnosprawność kandydata 

                  1

kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.);

 

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

                    1

kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.);

 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

                       1

kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.); 

 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

                   1

kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.); 

 

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

                    1

kopia prawomocnego wyroku sadu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

 

objęcie kandydata pieczą zastępczą

                     1

kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.).

 

 

 

 

 

 


Kopie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w ZARZĄDZENIU NR 1436/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 26 stycznia 2021 r.

Wygenerowano w sekund: 0.01
971,919 unikalne wizyty