Stypendium

       Stypendium szkolne

            Przypominamy, że od 1 do 15 września 2021r. u pedagoga lub w sekretariacie,  w godzinach pracy szkoły, można składać wnioski do stypendium szkolnego.

            Jest to świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, wynikającej między innymi z: niskich dochodów na osobę w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby,  wystąpienia zdarzenia losowego.

            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać aktualnie kwoty 528,00 zł netto (za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - sierpnia)

            Jednak w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieni się wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego i wynosić ono będzie 600 zł na osobę w rodzinie.

Dlatego rodzice uczniów, w rodzinach których dochód nie przekracza 600 zł na osobę, mogą również składać wnioski do 15 września 2021 r.

Świadczenie wychowawcze „500+”i wyprawka „300+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. 

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
971,859 unikalne wizyty