Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie nr 11/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

z dnia 16 stycznia 2022r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 5a w ze względu na sytuację epidemiologiczną.

 

Na podstawie:

- § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - dalej r.b.h.p.,

- §1, § 2 ust.4 w zw.z §2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 28.05.2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 , po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach zarządzam, co następuje:

 

§1

 

1.Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 5a w okresie od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 21 stycznia 2022 r., ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczne i wychowawcze w klasie 5a są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2021 poz. 2047 z późn. zm)

 

 

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej SP 40 w Katowicach. 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17.01.2022r.

 

 

 

 Magdalena Dołęgowska 

Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie nr 6/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

z dnia 2 grudnia  2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 5a w ze względu na sytuację epidemiologiczną.

 

Na podstawie:

- § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - dalej r.b.h.p.,

- §1, § 2 ust.4 w zw.z §2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 28.05.2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 , po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach zarządzam, co następuje:

 

§1

 

1.Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 5a w okresie  w  dniu 3 grudnia 2021 r, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczne i wychowawcze w klasie 5a są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020.2057).

 

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej SP 40 w Katowicach. 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2.12.2021r.

 

 Dyrektor Szkoły 

Magdalena Dołęgowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie nr 5/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

z dnia 1 grudnia  2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 2a w ze względu na sytuację epidemiologiczną.

 

Na podstawie:

- § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - dalej r.b.h.p.,

- §1, § 2 ust.4 w zw.z §2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 28.05.2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 , po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach zarządzam, co następuje:

 

§1

 

1. Wydłuża się zawieszenie  na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 2a  w okresie od dnia 1 grudnia 202I r. do dnia 6 grudnia 2021 r, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczne i wychowawcze w klasie 2a są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020.2057 z dnia 20ż0.1 1.20).

 

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej SP 40 w Katowicach. 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.12.2021r.

 

Dyrektor Szkoły 

 

Magdalena Dołęgowska 

Zarządzenie dyrektora

Newsy

Zarządzenie nr 4/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

z dnia 30 listopada 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 2a w ze względu na sytuację epidemiologiczną.

 

Na podstawie:

- § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - dalej r.b.h.p.,

- §1, § 2 ust.4 w zw.z §2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 28.05.2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 , po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach zarządzam, co następuje:

 

§1

 

1.Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 2a w okresie od dnia 1 grudnia 202I r. do dnia 3 grudnia 2021 r, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczne i wychowawcze w klasie 2a są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020.2057 z dnia 20ż0.1 1.20).

 

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej SP 40 w Katowicach. 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.12.2021r.

 

Dyrektor Szkoły

Magdalena Dołęgowska 

Szkoła do hymnu

 

Już po raz czwarty uczestniczyliśmy w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki   " Szkoła do hymnu " . O symbolicznej godzinie 11:11 dnia 10.11.2021r. zaśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. W ten sposób włączyliśmy się do wspólnego świętowania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze wszystkimi społecznościami szkolnymi.

 

WPŚP

Miło nam poinformować,
że nasza szkoła razem z MDK Katowice Bogucice, IV LO Katowice tworzy Sztab 30 Finału WOŚP.

Finał WOŚP odbędzie się 30 stycznia 2022 roku. Zbiórka będzie prowadzona dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

 


GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W KATOWICACH PRZYSTĄPIŁA DO PROJEKTU " GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!" . SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.Stypendium

       Stypendium szkolne

            Przypominamy, że od 1 do 15 września 2021r. u pedagoga lub w sekretariacie,  w godzinach pracy szkoły, można składać wnioski do stypendium szkolnego.

            Jest to świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, wynikającej między innymi z: niskich dochodów na osobę w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby,  wystąpienia zdarzenia losowego.

            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać aktualnie kwoty 528,00 zł netto (za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - sierpnia)

            Jednak w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieni się wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego i wynosić ono będzie 600 zł na osobę w rodzinie.

Dlatego rodzice uczniów, w rodzinach których dochód nie przekracza 600 zł na osobę, mogą również składać wnioski do 15 września 2021 r.

Świadczenie wychowawcze „500+”i wyprawka „300+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. 

 

Świetlica

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4o w Katowicach informuje Rodziców Uczniów klas I , że opieka świetlicowa organizowana jest od dnia 2 września 2021r. 

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 otrzymacie Państwo od wychowawcow karty zgłoszenia do świetlicy. 

Pozdrawiam serdecznie 

Magdalena Dołęgowska 

Żywienie w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo!

W zakładce stołówka umieliściliśmy zasady zywienia uczniów w roku szkolnym 2021/2022. 

Informujemy , że od dnia 6.09.2021r. posiłki  ( obiad) w formie cateringu będzie przygotowywać dla nas Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach ( osiedle Witosa ) . 

Do dnia 2.09.2021r. należy zapłacić za obiady na konto :

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

Prawidłowo opisana wpłata za obiady winna wyglądać następująco:

Np. SP 40; Jaś Kowalski ; obiady wrzesień

Cena jednego obiadu wynosi 3 ,00 zł.

Opłatę wyliczamy przez pomnożenie ilości dni planowanej obecności dziecka przez w/w kwotę. I tak np. we wrześniu dla naszej szkoły będzie to:

3, 00 zł x 19 = 57 zł

Intendent z SP 33 do dnia 3.09.2021r. do godziny 9 00 musi znać liczbę dzieci korzystających z posiłku od 6.09.2021. Dlatego bardzo prosimy o przesłanie  na dziennik Vulcan bezpośrednio do dyrektora szkoły informacji o zapłacie za obiady do dnia 2.09.2021. Rodziców Uczniów klas 1 prosi się o przesłanie takiej informacji na szkolną skrzynkę e - mail : sekretariat@sp40katowice.pl 

Link do strony stołówki SP 33 , który będzie potrzebny w następnych miesiącach.

https://sp33.katowice.pl/stolowka

Inauguracja 2021/2022

Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zgodnie z poniższym harmonogramem:

Godzina: 9.00

Klasa 1a i 1b – spotkanie w auli szkolnej, później przejście po opieką wychowawcy do sali

Ze względu na sytuację epidemiologiczną do szkoły z uczniem klasy pierwszej może wejść jeden rodzic/opiekun prawny.

Godzina: 10.00

Klasa 2a , 2b , 3a

– spotkanie w auli szkolnej, później przejście po opieką wychowawcy do sali

Godzina: 11.00

Klasa 4a , 5a  

– spotkanie w auli szkolnej, później przejście po opieką wychowawcy do sali

Klasy 2,3,4,5 na inaugurację roku szkolnego 2021/2022 zapraszamy  bez rodziców.

Przypominamy o obowiązujących w szkole procedurach bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19. Do szkoły może przyjść tylko zdrowy uczeń. Przy wejściu należy dezynfekować ręce. W przestrzeniach wspólnych obowiązuje noszenie maseczek. Zachowujemy dystans.

Wygenerowano w sekund: 0.02
971,745 unikalne wizyty