Zarządzenie dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 16/2019/2020

z dnia 25 maja 2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2020  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania szkoły  w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły  oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor szkoły

Magdalena Dołęgowska 

Program "Zdalna Szkoła w Katowicach"

Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice Nr 783/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  przypomina  o terminach rekrutacji uzupełniającej  2020/2021.

 


Rodzaj czynności 

 


Termin w postępowaniu uzupełniającym


Zgłoszenie kandydata/złożenie w niosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającym i spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 


od 2 czerwca 2020 roku od godz. 9:00 do 8 czerwca 2020 roku do godz. 15:00

 


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod    uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

 


od 2 czerwca 2020 roku od godz. 9:00 do 9 czerwca 2020 roku do godz.

15:00

 


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie dooddziału dwujęzycznego lub sportowego)

 


25 czerwca 2020 roku o godz. 9:00 2020 roku

 Listy przyjętych i nieprzyjętych - rekrutacja 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

w postępowaniu rekrutacyjnym

Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 1. A. Maja - nieprzyjęty

 

2. B. Kamil - nieprzyjęty

 

3. E. Yassen - nieprzyjęty

 

5. F. Maja - przyjęty

 

6. K. Ewelina - nieprzyjęty

 

7. S. Katarzyna - przyjęty

 

8.S. Łucja - nieprzyjęty

 

9. Ś. Natalia - nieprzyjęty

 

10.  W. Karol- nieprzyjęty

 

 

POWYŻSZA LISTA DOTYCZY KANDYDATÓW SPOZA OBWODU.

WSZYSKTIE DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SP 40 SĄ DO SZKOŁY PRZYJĘTE.

 

Dyrektor szkoły 

Magdalena Dołęgowska 

Informacje do rekrutacji

W związku z licznymi pytaniami w sprawie rekrutacji dyrektor szkoły informuje , że publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, dotyczy uczniów z poza obwodu ( kandydat = dziecko nie zamieszkałe w obwodzie szkoły).

7 maja 2020r. nastapi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 40 Katowice maja pierwszeństwo w przyjęciu do klasy 1. 

 

Dyrektor Szkoły

Magdalena Dołęgowska 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice Nr 783/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postepowaniu rekrutacyjnym 2020/2021.

 


Nazwisko Imię Decyzja 
Ad. Maja niezakwalifikowany
B.  Kamil  niezakwalifikowany
C.  Zuzanna

niezakwalifikowany

( zakwalifikowany z 1 preferencji)

E. Yassen niezakwalifikowany
F. Maja zakwalifikowany
K. Ewelina niezakwalifikowany
S. Katarzyna zakwalifikowany
S. Łucja niezakwalifikowany
Ś. Natalia niezakwalifikowany
W. Karol niezakwalifikowany

 

 

Dyrektor Szkoły 

Magdalena Dołęgowska 

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 05.05.2020r do godziny 15 00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją w jednostce. 

Nauka zdalna c.d

W związku z przedłużeniem zamknięcia szkół do dnia 26 kwietnia 2020r.  informuję,

 

że kontynuujemy zdalne kształcenie w takiej samej formie jak dotychczas. 

 

W przypadku jakichkolwiek trudności, wątpliwości zapraszam do kontaktu z

 

dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami , specjalistami z zakresu pomocy

 

psychologiczno-pedagogicznej .


Dziekujemy Rodzicom za wsparcie , Uczniom za systematyczność. 

 

 

Dyrektor szkoły 

 

Magdalena Dołęgowska 

Wielkanoc 2020

 

 

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze
marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały

 

 

 

 

się do spełnienia i aby nie zabrakło nam

 

 

 

 

wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie

 

 

 

 

kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol

 

 

 

 

 

boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem

 

 

 

 

 

do spełnienia. Wesołych świąt! Życzenia

 

 

 

 

 

wielkanocneInnocentInnocentInnocentSmile

 


składa


Dyrektor Szkoły z Radą Pedagogiczną

 


Poradnik zdalnej pracy

Poniżej umieszczamy  poradnik "Jak Pomóc sobie i dzieciom w okresie


 

epidemii ?"

Jak_pomoc_poradnik.pdf

Godziny pracy szkoły


 

W DNIACH 25.03.2020r. – 10.04.2020r. SEKRETARIAT SZKOŁY PRACUJE

W GODZINACH 8 00 – 15 00.

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO SZKOŁA JEST ZAMKNIĘTA. ZAŁATWIANE 

BĘDĄ SPRAWY TYLKO WAŻNE. O WAŻNOŚCI SPRAWY DECYZJĘ PODEJMUJE

DYREKTOR SZKOŁY LUB WYZNACZONY PRZEZ NIEGO PRACOWNIK.  

WSZYSTKIE INNE SPRAWY NP. UZYSKANIE INFORMACJI PROSIMY 

KIEROWAĆ DROGĄ TELEFONICZĄ (W GODZINACH PRACY) LUB

ELEKTRONICZNĄ. 

 

 

TEL. 32 2599 856

 

EMAIL: sekretariat@sp40katowice.pl

 

Dyrektor szkoły

Magdalena Dołęgowska 

Informacje - rekrutacja elektroniczna

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, na rok szkolny 2020/2021, został uruchomiony w poniedziałek 23 marca i odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add

Na zgłoszenie/rekrutację dziecka, i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego zgłoszenia/wniosku rodzic ma czas do 3 kwietnia b.r. do godz. 15:00.

 

Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości zamieszczamy szczegóły dotyczące naboru:

➡ Od 23 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00

Zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia/wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru;

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

 

Przekazanie tzw. zgłoszenia/wniosku papierowego wraz z oświadczeniami może nastąpić poprzez włożenie do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanych i podpisanych dokumentów na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

​Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego. 

 

➡ Od 23 marca 2020 roku od godz. 9:00 do 6 kwietnia 2020 roku godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

 

➡ 23 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 

➡ od 23 kwietnia 2020 roku od godz. 9:00  do 5 maja 2020 roku do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;

 

➡ 7 maja 2020 roku o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
910,855 unikalne wizyty