Stołówka

Stołówka szkolna:

Obsługa gastronomiczna w formie cateringu.

W roku szkolnym 2022/2023 obiady przygotowuje SP 33 w Katowicach, gdzie załatwia się wszystkie formalności.

 

Obiady dla uczniów klas od PN do PT w godzinach 12.30-14.00


Nr konta:
Konto Bankowe do opłat za obiady:

                                   Bank: PKO Bank Polski S.A.

                        Nr: 14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

w tytule przelewu podać:

imię i nazwisko dziecka , nr szkoły, miesiącZgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33  w Katowicach nr 4/2022/2023 z dnia 23.02.2023r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w tym wysokości opłat za posiłki:  

- opłata za korzystanie z posiłku przez uczniów szkoły wynosi 3,32 zł 

- opłaty wnosi się za cały miesiąc z góry do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzając miesiąc, w którym będzie sie korzystało z obiadów 

- za niewykorzystny posiłek uczniom , których absencja wynosi minimum 3 kolejne dni robocze, przysługują zwroty w formie przelewu na konto wpłacajacego 

Więcej informacji ( w tym wysokości opłat za obiady w konkretnych miesiącach )  na : https://sp33.katowice.pl/stolowka

 


Zarządzenie nr 6/2022/2023

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

z dnia 24 luty 2023r.

w sprawie  

warunków korzystania ze stołówki szkolnej,
w tym wysokości opłat za posiłki w roku 2023 

Na podstawie  art. 106 ust. 1-3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089, z 2023 r. poz. 185.)  

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 40 mogą korzystać: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach , którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi MOPS oraz inni uczniowie .

§ 2.

Osoby wymienione w § 1 korzystają z posiłków przygotowanych przez Szkołę Podstawową nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach  na zasadzie cateringu i stosują się do wysokości opłat za posiłki, które ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach.

§ 3.

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach  z dnia 23 lutego 2023 r. koszt obiadu dla uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmującą pełny koszt przygotowania posiłku wynosi 8,22 , koszt obiadu dla dzieci nie korzystających z dofinansowania wynosi 3,32 zł.

§ 4.

Ustala się termin uiszczania opłat za posiłki za cały miesiąc z góry do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie spożywało posiłki. Brak wpłaty w w/w terminie będzie traktowany jako rezygnacja z dalszego korzystania z posiłków.

§ 5.

Opłaty za posiłki uiszcza się: przelewem na rachunek bankowy  odbiorcy:

Nr: 14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

wpisując w tytule wpłaty:

Obiady/ imię i nazwisko/klasa/nazwa szkoły /miesiąc/

§ 6.

Opłata za niewykorzystane posiłki przez uczniów zwrotowi po uprzednim poinformowaniu SP 33 Katowice  o nieobecności .

§ 7.

Pozostałe szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa Regulamin Stołówki SP 33 w Katowicach .

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.

 

Dyrektor szkoły

Magdalena Dołęgowska
Wygenerowano w sekund: 0.02
1,053,312 unikalne wizyty