Ważne terminy

1.Zebrania z rodzicami:

 

14-09-2022

11 - 01-2023

31 – 05 -2023

 

2.Konsultacje z rodzicami.

 

19-10-2022

23 -11-2022

29-03-2023

3. Terminy zebrań klasyfikacyjnych i – plenarnych Rady Pedagogicznej:

 

11-01-2023 – zebranie klasyfikacyjne zatwierdzające wyniki klasyfikacji w I półroczu

19-06-2023 - zebranie klasyfikacyjne zatwierdzające roczne wyniki klasyfikacji

 

4. Inne ważne terminy:

 

- do 22.12.2022r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach półrocznych

- do 19.05.2023r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych

- do 12.06.2023r. złożenie wniosku o egzamin klasyfikacyjny dla ucznia z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności

- do 19.05.2023r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych zachowania

 

5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2019 poz. 1093)  , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  są :

 

31.10.2022

2.05.2023

9.06.2023

22.06.2023

 

Jednocześnie Dyrektor Szkoły informuje Rodziców ( prawnych opiekunów ) uczniów , że w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia w świetlicy wg. przyjętego harmonogramu i po wcześniejszym poinformowaniu szkoły o uczęszczaniu dziecka w tych dniach na zajęcia świetlicowe

 

 

Zimowa przerwa świąteczna : 23 - 31 grudnia 2022 r. 

Ferie zimowe : 16 styczeń – 29 styczeń 2023 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach : 23 czerwca 2023 r. 

Ferie letnie : 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,053,308 unikalne wizyty