Ważne terminy

1.Zebrania z rodzicami:

 

8-09-2021

26 - 01-2022

25 – 05 -2022

 

2.Konsultacje z rodzicami.

 

27-10-2021

24 -11-2021

27-04-2022

3. Terminy zebrań klasyfikacyjnych i – plenarnych Rady Pedagogicznej:

 

26-01-2021 – zebranie klasyfikacyjne zatwierdzające wyniki klasyfikacji w I półroczu

21-06-2021 - zebranie klasyfikacyjne zatwierdzające roczne wyniki klasyfikacji

 

4. Inne ważne terminy:

 

- do 12.01.2022r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach półrocznych

- do 21.05.2022r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych

- do 15.06.2022r. złożenie wniosku o egzamin klasyfikacyjny dla ucznia z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności

- do 21.05.2022r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych zachowania

 

5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  są :

 

12.11.2021

7.01.2022

2.05.2022

17.06.2022

Rekolekcje

 

Jednocześnie Dyrektor Szkoły informuje Rodziców ( prawnych opiekunów ) uczniów , że w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia w świetlicy wg. przyjętego harmonogramu i po wcześniejszym poinformowaniu szkoły o uczęszczaniu dziecka w tych dniach na zajęcia świetlicowe

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.03
863,731 unikalne wizyty