Nowa strona

 

 


 

 

 

Od 19 maja 2023 roku ta witryna jest już stroną archiwalną naszej szkoły.


Zapraszamy na nową stronę:https://sp40katowice.pl

 

lub (opcjonalnie)


 https://sp40katowice.edupage.org

 

 

SmileCoolLaughing

 

 

 

 


REKRUTACJA 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach informuje, że 

 

wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły w I etapie

 

rekrutacji zostali zakwalifikowani i przyjeci do szkoły. Listy


kandydatów zakwalifkowanych i przyjetych zostały wywieszone w


szkole ( drzwi wejściowe - wewnątrz ) . 

 

Dyrektor szkoły 

Magdalena Dołęgowska 

Dzień Otwarty

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 

 


19.04.2023r.

 


GODZINA 16 30 DO 18 00

 


Spotkanie rozpoczniemy w auli szkolnej . 


ZAPRASZAMY SERDECZNIE 


Magdalena Dołęgowska dyrektor szkoły 


Grono Pedagogiczne


Samorząd Uczniowski 

REKRUTACJA 2023/2024

Nabór odbywa się  przy wsparciu systemu elektronicznego - https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

 

Rekrutacja do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie w oparciu o przepisy:

1. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze.zm),
2. uchwałę nr XXXVIII/765/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
3.
 zarządzenie nr 2 942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia nrok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.Rekrutacja elektroniczna dla kandydatów, którzy chcą wybrać swoją szkołę obwodową lub klasę o profilu 
artystycznym, akademickim - dwujęzycznym lub sportowym poza swoim obwodem na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się w dniu 20 marca 2023 roku i potrwa do dnia 5 kwietnia 2023 roku, natomiast dla kandydatów, którzy dokonają wyboru szkoły podstawowej innej niż szkoła obwodowa rozpocznie się od dnia 8 maja 2023 roku.

Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie nr 6/2022/2023

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

z dnia 24 luty 2023r.

w sprawie  

warunków korzystania ze stołówki szkolnej,
w tym wysokości opłat za posiłki w roku 2023 

Na podstawie  art. 106 ust. 1-3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089, z 2023 r. poz. 185.)  

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 40 mogą korzystać: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach , którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi MOPS oraz inni uczniowie .

§ 2.

Osoby wymienione w § 1 korzystają z posiłków przygotowanych przez Szkołę Podstawową  nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach  na zasadzie cateringu i stosują się do wysokości opłat za posiłki, które ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33  w Katowicach.

§ 3.

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach  z dnia 23 lutego 2023 r. koszt obiadu dla uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmującą pełny koszt przygotowania posiłku wynosi 8,22 , koszt obiadu dla dzieci nie korzystających z dofinansowania wynosi 3,32 zł.

§ 4.

Ustala się termin uiszczania opłat za posiłki za cały miesiąc z góry do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie spożywało posiłki. Brak wpłaty w w/w terminie będzie traktowany jako rezygnacja z dalszego korzystania z posiłków.

§ 5.

Opłaty za posiłki uiszcza się: przelewem na rachunek bankowy  odbiorcy:

Nr: 14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

wpisując w tytule wpłaty:

Obiady/ imię i nazwisko/klasa/nazwa szkoły /miesiąc/

§ 6.

Opłata za niewykorzystane posiłki przez uczniów zwrotowi po uprzednim poinformowaniu SP 33 Katowice  o nieobecności .

§ 7.

Pozostałe szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa Regulamin Stołówki SP 33 w Katowicach .

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.

 

Dyrektor szkoły 

Magdalena Dołęgowska 

Rekrutacja 2023/2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

 

Lp.  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 


1

 

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 20 marca do 5 kwietnia 2023 r.

 

 

 

od 08 maja do 19 maja 2023 r.

 

 

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym ) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

od 8 maja do 19 maja 2023 r.

 

 

 

3

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

 

 

od 20 marca do 05 kwietnia 2023 r.  
4

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

 

 

  od 08 maja do 25 maja 2023 r.
5

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

  30 maja 2023 r. do godz. 15:00
6

 

 

 

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (nie dotyczy kandydatów od 30 maja do 07 czerwca 2023 r. ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

 

 

  od 30 maja do 07 czerwca 2023 r.
7

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przynależnych do szkoły obwodowej przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego ) ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego )

 

 

27 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 16 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
8

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego ) ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego )

 

 

27 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00  

Uchwała Rady Miasta Katowice

Spełniając wymagania ustawowe przekazujemy treść uchwały RM Katowice :

 

UCHWAŁA NR LIX/1254/23 RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2 lutego 2023 r.w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach z siedzibą przy ul. Okrzei 4, poprzez przeniesienie siedziby na ul. Grażyńskiego 17 w KatowicachNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 89 ust. 1, 3, 8 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)Rada Miasta Katowice uchwala:

 

§ 1.

Wyrazić zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2023 r. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 5 w Katowicach poprzez przeniesienie jej siedziby z ul. Okrzei 4 w Katowicach na ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach.

 

§ 2.

Zawiadomić Śląskiego Kuratora Oświaty oraz potencjalnych klientów o zamiarze przekształcenia, o którym mowa w §1.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice Maciej Biskupski

Bezpieczne ferie

 

 ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE


Serdecznie zapraszamy na przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów naszej szkoły.

Przedstawienie odbędzie się  w dniu 11 stycznia 2023 r. o godzinie 16.00 w auli szkoły.

Szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków w związku z ich świętem przypadającym w miesiącu styczniu Smile.

 

 

Uczniowie klasy 5a

 oraz p. Iwona Krawczyk i p. Karolina Wittmann-Widera


Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

 

 

Informujemy, że do 15 września 2022r. (czwartek) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 600,00 złotych na jedną osobę w rodzinie.

Nowe druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać u pedagoga szkolnego (w godzinach pracy).

 

УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЇ СТИПЕНДІЇ

НА 2022/23 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Студент, який перебуває у скрутному матеріальному становищі через низькі доходи однієї особи в сім’ї, зокрема у разі безробіття, інвалідності, тяжкої чи тривалої хвороби, багатодітності, нездатності до навчання, може претендувати на отримання шкільна стипендія. виконання виховних і піклуючих функцій, алкоголізм чи наркоманія, а також коли сім'я неповна або сталася випадкова подія

Місце проживання студента в гміні Катовіце.

Місячний дохід на одну особу в сім’ї студента, який претендує на шкільну стипендію, на даний момент не може перевищувати суми (стаття 8 (1) (2) Закону про соціальну допомогу): 600,00 злотих нетто

- дохід - це сума місячних доходів за місяць, що передує подачі заяви (серпень)

- необхідно подати декларацію або довідку про доходи

Дитяча допомога «500+» та «300+» не включатимуться до доходу сім’ї при визначенні права на шкільну стипендію.

Заявки можна подати до шкільного консультанта 01.09.2022 — 15.09.2022


Msza Święta - inauguracja roku szkolnego

Msza św. rozpoczynająca nowy rok szkolny i katechetyczny odbędzie się  1 września 2022 r. ( tj.czwartek ) o godz. 8.00 w parafii św. Szczepana w Bogucicach.

Zapraszamy uczniów z Rodzicami lub Dziadkami 

B.K. Wittmann - Widera 

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,053,327 unikalne wizyty