Zarządzenie dyrektora

Bezpieczeństwo

Zarządzenie nr 8 /2020/2021

z dnia 23 października 2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 Poz. 1870)

Zarządzam co następuje:

 

§ 1

Dyrektor szkoły przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

 

§ 2

1. Od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII.

2. Klasa IV  będzie nauczana na odległość

§ 3

1. Uczniowie  klas I – III kontynuują naukę w formie stacjonarnej.

2. Dla Uczniów  klas I – III dostępna jest w szkole biblioteka oraz świetlica szkolna działająca       w stałych godzinach.

§ 4

1. Nauczyciele realizują nauczanie zdalne zgodnie z obowiązującym planem zajęć na terenie szkoły lub w domu. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć przez  nauczyciela w domu , po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nauczyciela ( wzór wniosku w sekretariacie szkoły załącznik do zarządzenia)  ).

 2. Zdalnie realizowane są również zajęcia dodatkowe.

3. Podstawową formą zajęć jest lekcja video/online  realizowana poprzez aplikację  TEAMS .

4. Lekcje zdalne, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, mogą trwać od 30 do 60 minut.

5. Potwierdzeniem uczestnictwa ucznia w zajęciach będzie dołączenie do lekcji poprzez aplikację Teams.

6. Jeżeli uczeń nie może, z obiektywnych przyczyn, korzystać z lekcji w czasie rzeczywistym potwierdza, poprzez aplikację TEAMS , zapoznanie się z materiałami do lekcji.

 7. Szkoła w miarę swoich możliwości może udostępnić rodzicom ucznia sprzęt do nauczania na odległość. Potrzeby w tym zakresie rodzice zgłaszają dyrektorowi szkoły.

 

§ 5

1.Nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów w nauce, sprawdzają ich wiedzę i umiejętności stosując przyjęte zasady oceniania zawarte w Statucie Szkoły.

2.Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

3. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele muszą pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

4.O ocenach uczniowie i ich rodzice/opiekunowie są informowani poprzez wpisy w dzienniku elektronicznym.

5. Nauczyciele i wychowawcy komunikują się też na bieżąco z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny.

6.O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco na stronie internetowej szkoły lub poprzez dziennik elektroniczny.

7. Nauczyciel wspomagający ustala formy i czas kontaktu z uczniami i rodzicami i informuje  o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustala godziny dyżuru telefonicznego dla uczniów  i rodziców, organizuje konsultacje online, świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie kształcenia na odległość, w szczególności: ściśle współpracować z nauczycielem danego przedmiotu zwłaszcza w zakresie dostosowania programu i narzędzi do możliwości psychofizycznych ucznia, wspomaga zdalnie ucznia w wykonywaniu powierzonych mu zadań, w tym udziela wskazówek i wspiera w pokonywaniu trudności, na bieżąco monitoruje trudności, z jakimi boryka się uczeń, kontroluje postępy w nauce, jeśli zaistnieje potrzeba, sugeruje innym nauczycielom dalsze modyfikacje narzędzi i metod pracy.

8. Pedagog  ustala formy i czas kontaktu z uczniami i rodzicami i informuje  o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustala godziny dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców, organizuje konsultacje online, świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie kształcenia na odległość. Na bieżąco uzupełnia zapisy w dzienniku elektronicznym .

9. Nauczyciel rewalidacji organizuje zajęcia  online z wykorzystaniem aplikacji TEAMS wg. przyjętego rozkładu zajęć .

 

§ 6

 

Koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami i ich rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym, uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będzie miało następujący charakter:

1)     Nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania problemów , z którymi mogą się spotkać podczas kształcenia na odległość , celem rozwiązania trudności

2)     Nauczyciele zobowiązani są do stałego kontaktu z rodzicami wykorzystując przede wszystkim dziennik elektroniczny  lub inną przyjętą przez siebie formę kontaktu

3)     Nauczyciele we współpracy z dyrektorem rozwiązują powstałe ewentualne rozbieżności i konflikty

4)     Nauczyciele oraz dyrektor budują wśród rodziców i uczniów poczucie wsparcia ze strony szkoły

 

§ 7

 

Ustala się następujący sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:

1). Tematy zajęć wpisujemy zgodnie z przyjętym  planem zajęć

2). Nauczyciel wspomagający , pedagog i nauczyciel rewalidacji na bieżąco uzupełniają zapisy w dzienniku elektronicznym  w ustalony dotychczas sposób.

 

§8

 

Konsultacje  nauczycieli z rodzicami/uczniami  odbywają się w miarę potrzeb, a preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny .

 

§9

 

Nauczyciele mogą zgłaszać dyrektorowi szkoły potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.

 

§10

 

Podczas zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być stosowane również wszystkie dostępne platformy edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia. Informuje się rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r.

 

 

Magdalena Dołęgowska 

dyrektor szkoły 

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,015,052 unikalne wizyty