Zarządzenie dyrektora szkoły

Bezpieczeństwo

Zarządzenie nr 21/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

z dnia 18 lutego 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach

ze względu na sytuację epidemiologiczną


Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:


§ 1.


1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  dla 15 uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach w okresie od 19.02.2021r do dnia 26.02.2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania klasy 2 i 3  Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Magdalena Dołęgowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,015,070 unikalne wizyty