Życzenia

Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny,

 

 
składam wszystkim w ten czas radosny.

 

 
Niech wszystkie troski będą daleko,

 

 

 
a dobro płynie szeroką rzeką.

 

 
Z Wielkanocnymi pozdrowieniami


Dyrektor Szkoły


Magdalena Dołęgowska


Spacer po Naszej Szkole

 

Z powodu sytuacji epidemicznej nie możemy zaprosić Uczniów i ich Rodziców do naszej przestrzeni edukacyjnej w SP 40 Katowice.


Ale to nas nie powstrzymało od przybliżenia  obrazu Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszej szkole. Prezentacja przedstawia jedynie ułamek obrazu naszej szkoły. “Czterdziestki ” nie da się zawrzeć w kilkunastominutowej prezentacji.

 

To szkoła pełna radości, pozytywnej energii, emocji. A te wszystkie cechy wnoszą do niej zarówno Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Obsługi i Administracji i Dyrektor Szkoły.Tej atmosfery nie da się podrobić i nie znajdziecie jej w żadnej innej szkole.Smile


Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego filmiku . Kasia uczennica klasy 1 zaprasza na wycieczkę po naszej szkole.Smile  

 

Kliknij w obrazki poniżej, żeby zobaczyć filmy Cool

 

 

   

 

 

 

 

 

Rekrutacja c.d

WSZYSTKIE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W ZAKŁADCE REKRUTACJA 2021/2022. 


ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO POD NUMEREM

 

32 2599 856.


LINK DO REKRUTACJI. 


https://katowice.elemento.pl/elemento-parents//main_inactive.action


 

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do skrzynki , zlokalizowanej na terenie szkoły  lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy szkoły . 

 

 

 

Ponadto, informacje w sprawie organizacji naboru na rok szkolny 2021/2022 do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych opublikowane zostały również na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice w zakładce „Edukacja” .

Rekrutacja

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 40

im. Jerzego Kukuczki  w Katowicach

 

Od 22 marca 2021 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły. 

 

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie: 

 

https://katowice.elemento.pl/elemento-parents//main_inactive.action

 

Wniosek / zgłoszenie należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców lub opiekunów prawnych i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 22 marca do 9 kwietnia 2021r.

 

Od dnia 10 maja 2021 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły.W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie : 

 

https://katowice.elemento.pl/elemento-parents//main_inactive.action

 

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców lub opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w sekretariacie szkoły w terminie od 10 maja do 19 maja 2021r.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Przypominamy jeszcze raz obwód szkoły :

 

Obwód :

Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Słowiańska 1, 40-216 Katowice.

 1. Chrześcijan Babtystów - cała ulica
 2. Karpacka - cała ulica
 3. Kujawska - cała ulica
 4. Kurpiowska - cała ulica
 5. Leopolda - cała ulica z wyjątkiem 1, 2, 3
 6. Lubuska- cała ulica
 7. Łużycka - cała ulica
 8. Morawska - cała ulica
 9. Nowotarska- cała ulica

10.  Podhalańska - cała ulica

11.  Puławska - cała ulica

12.  Sandomierska- cała ulica

13.  Słowiańska - cała ulica

14.  Wiślana - cała ulica

15.  Wrocławska - cała ulica

16.  Zakopiańska - cała ulica

 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych ogólnodostępnych w szkołach podstawowych.

 

Kryterium

Ilość punktów

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium


zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice

                   32

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie miasta Katowice

 

uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru

                   16

Uprawnienie do korzystania z kryterium potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

 

rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

                   14

Uprawnienie do korzystania z kryterium potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

 

ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata

                    4

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie;

 

rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice

                    2

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie , urzędowe poświadczenie odbiory wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie o miejscu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);  

 

wielodzietność rodziny kandydata

                  1

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;

 

niepełnosprawność kandydata 

                  1

kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.);

 

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

                    1

kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.);

 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

                       1

kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.); 

 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

                   1

kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.); 

 

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

                    1

kopia prawomocnego wyroku sadu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

 

objęcie kandydata pieczą zastępczą

                     1

kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.).

 

 

 

 

 

 


Kopie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w ZARZĄDZENIU NR 1436/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie

Bezpieczeństwo

Zarządzenie nr 23/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

z dnia 10 marca 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  dla 27 uczniów klas 1a  i 1b  Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach w okresie od 11.03.2021r do dnia 15.03.2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania klasy 1a i 1b  Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Magdalena Dołęgowska 

Komunikat

Terminy rekrutacji 2021/2022

Terminy rekrutacji 2021/2022

 1. Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 22 marca do 09 kwietnia 2021  ( w postępowaniu uzupełniającym od 10 do19 maja 2021)
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe - od 05 do 15 kwietnia 2021 (w postępowaniu uzupełniającym od 22 do 27 maja 2021)
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -  16 kwietnia 2021 (w postępowaniu uzupełniającym 28 maja 2021)
 4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia - od 19 do 30 kwietnia 2021 (w postępowaniu uzupełniającym od 31 maja do 11 czerwca 2021 )
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 19 kwietnia 2021 godz. 15.00 (w postępowaniu uzupełniającym 28 czerwca 2021 godz. 15.00 )

 

Rekrutacja odbywać będzie się w sposób elektroniczny. Dane do logowania zostaną podane na stronie internetowej w późniejszym czasie.  

 

( Kandydat to dziecko , które mieszka poza obwodem szkoły )

 

Obwód :

Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Słowiańska 1, 40-216 Katowice.

 1. Chrześcijan Babtystów - cała ulica
 2. Karpacka - cała ulica
 3. Kujawska - cała ulica
 4. Kurpiowska - cała ulica
 5. Leopolda - cała ulica z wyjątkiem 1, 2, 3
 6. Lubuska- cała ulica
 7. Łużycka - cała ulica
 8. Morawska - cała ulica
 9. Nowotarska- cała ulica

10.  Podhalańska - cała ulica

11.  Puławska - cała ulica

12.  Sandomierska- cała ulica

13.  Słowiańska - cała ulica

14.  Wiślana - cała ulica

15.  Wrocławska - cała ulica

16.  Zakopiańska - cała ulica

Zarządzenie dyrektora szkoły

Bezpieczeństwo

Zarządzenie nr 21/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

z dnia 18 lutego 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach

ze względu na sytuację epidemiologiczną


Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:


§ 1.


1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  dla 15 uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach w okresie od 19.02.2021r do dnia 26.02.2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania klasy 2 i 3  Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Magdalena Dołęgowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja 2021/2022

ZAPISY DO SZKOŁY


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 40

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  

serdecznie zaprasza Rodziców do zapisów swoich dzieci do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2021/2022.

 

 

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI:

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły trwa od  dnia 22marca 2021r. do dnia 09.04.2021r.Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły trwa od 10.05.2021r. do19.05.2021r.O przyjęcie do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice na rok szkolny 2021/2022 mogą ubiegać się dzieci urodzone w roku 2014 jak również dzieci z rocznika 2015 pod warunkiem, że realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub przedstawią opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Rekrutacja będzie przeprowadzona w formie elektronicznej. Wkrótce podamy Państwu szczegółowe informacje. Wszystkie terminy znajdą Państwo w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice nr 1436/2021 z dnia 26 stycznia 2021r., które zamieszczamy poniżej.

 

Zapraszamy !!!

 

https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12158/1436-2021a.pdf

WOŚP

WOŚP

 

29 Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia 2021 roku. 

Orkiestra gra  dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

SP 40 przyłącza się do 29 Finału.


 

Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju zbiórka pieniędzy odbędzie się online za pośrednictwem eSkarbonki. Liczymy na Wasze zaangażowanie i ogromne serca.


Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej! Siema!!! Kliknij w link eSkarbonki i dorzuć się:


https://eskarbonka.wosp.org.pl/yjv2zw

Życzenia

Choinka bożonarodzeniowa jasnozielona Den LED barwa ciepło biała 1,8 m | Lampyiswiatlo

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Ci

 

spokój i radość.


Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje

 

 

własnym pięknem,


a Nowy Rok obdaruje Ciebie pomyślnością i szczęściem.


Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia.

 

Dyrektor szkoły

z Radą Pedagogiczną

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,015,085 unikalne wizyty