Rekrutacja 2021/2022

ZAPISY DO SZKOŁY


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 40

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  

serdecznie zaprasza Rodziców do zapisów swoich dzieci do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2021/2022.

 

 

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI:

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły trwa od  dnia 22marca 2021r. do dnia 09.04.2021r.Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły trwa od 10.05.2021r. do19.05.2021r.O przyjęcie do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice na rok szkolny 2021/2022 mogą ubiegać się dzieci urodzone w roku 2014 jak również dzieci z rocznika 2015 pod warunkiem, że realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub przedstawią opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Rekrutacja będzie przeprowadzona w formie elektronicznej. Wkrótce podamy Państwu szczegółowe informacje. Wszystkie terminy znajdą Państwo w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice nr 1436/2021 z dnia 26 stycznia 2021r., które zamieszczamy poniżej.

 

Zapraszamy !!!

 

https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12158/1436-2021a.pdf

WOŚP

WOŚP

 

29 Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia 2021 roku. 

Orkiestra gra  dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

SP 40 przyłącza się do 29 Finału.


 

Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju zbiórka pieniędzy odbędzie się online za pośrednictwem eSkarbonki. Liczymy na Wasze zaangażowanie i ogromne serca.


Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej! Siema!!! Kliknij w link eSkarbonki i dorzuć się:


https://eskarbonka.wosp.org.pl/yjv2zw

Życzenia

Choinka bożonarodzeniowa jasnozielona Den LED barwa ciepło biała 1,8 m |  Lampyiswiatlo

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Ci

 

spokój i radość.


Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje

 

 

własnym pięknem,


a Nowy Rok obdaruje Ciebie pomyślnością i szczęściem.


Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia.

 

Dyrektor szkoły

z Radą Pedagogiczną

Zarządzenie dyrektora

Bezpieczeństwo

Zarządzenie nr 8 /2020/2021

z dnia 23 października 2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 Poz. 1870)

Zarządzam co następuje:

 

§ 1

Dyrektor szkoły przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

 

§ 2

1. Od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII.

2. Klasa IV  będzie nauczana na odległość

§ 3

1. Uczniowie  klas I – III kontynuują naukę w formie stacjonarnej.

2. Dla Uczniów  klas I – III dostępna jest w szkole biblioteka oraz świetlica szkolna działająca       w stałych godzinach.

§ 4

1. Nauczyciele realizują nauczanie zdalne zgodnie z obowiązującym planem zajęć na terenie szkoły lub w domu. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć przez  nauczyciela w domu , po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nauczyciela ( wzór wniosku w sekretariacie szkoły załącznik do zarządzenia)  ).

 2. Zdalnie realizowane są również zajęcia dodatkowe.

3. Podstawową formą zajęć jest lekcja video/online  realizowana poprzez aplikację  TEAMS .

4. Lekcje zdalne, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, mogą trwać od 30 do 60 minut.

5. Potwierdzeniem uczestnictwa ucznia w zajęciach będzie dołączenie do lekcji poprzez aplikację Teams.

6. Jeżeli uczeń nie może, z obiektywnych przyczyn, korzystać z lekcji w czasie rzeczywistym potwierdza, poprzez aplikację TEAMS , zapoznanie się z materiałami do lekcji.

 7. Szkoła w miarę swoich możliwości może udostępnić rodzicom ucznia sprzęt do nauczania na odległość. Potrzeby w tym zakresie rodzice zgłaszają dyrektorowi szkoły.

 

§ 5

1.Nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów w nauce, sprawdzają ich wiedzę i umiejętności stosując przyjęte zasady oceniania zawarte w Statucie Szkoły.

2.Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

3. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele muszą pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

4.O ocenach uczniowie i ich rodzice/opiekunowie są informowani poprzez wpisy w dzienniku elektronicznym.

5. Nauczyciele i wychowawcy komunikują się też na bieżąco z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny.

6.O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco na stronie internetowej szkoły lub poprzez dziennik elektroniczny.

7. Nauczyciel wspomagający ustala formy i czas kontaktu z uczniami i rodzicami i informuje  o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustala godziny dyżuru telefonicznego dla uczniów  i rodziców, organizuje konsultacje online, świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie kształcenia na odległość, w szczególności: ściśle współpracować z nauczycielem danego przedmiotu zwłaszcza w zakresie dostosowania programu i narzędzi do możliwości psychofizycznych ucznia, wspomaga zdalnie ucznia w wykonywaniu powierzonych mu zadań, w tym udziela wskazówek i wspiera w pokonywaniu trudności, na bieżąco monitoruje trudności, z jakimi boryka się uczeń, kontroluje postępy w nauce, jeśli zaistnieje potrzeba, sugeruje innym nauczycielom dalsze modyfikacje narzędzi i metod pracy.

8. Pedagog  ustala formy i czas kontaktu z uczniami i rodzicami i informuje  o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustala godziny dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców, organizuje konsultacje online, świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie kształcenia na odległość. Na bieżąco uzupełnia zapisy w dzienniku elektronicznym .

9. Nauczyciel rewalidacji organizuje zajęcia  online z wykorzystaniem aplikacji TEAMS wg. przyjętego rozkładu zajęć .

 

§ 6

 

Koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami i ich rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym, uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będzie miało następujący charakter:

1)     Nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania problemów , z którymi mogą się spotkać podczas kształcenia na odległość , celem rozwiązania trudności

2)     Nauczyciele zobowiązani są do stałego kontaktu z rodzicami wykorzystując przede wszystkim dziennik elektroniczny  lub inną przyjętą przez siebie formę kontaktu

3)     Nauczyciele we współpracy z dyrektorem rozwiązują powstałe ewentualne rozbieżności i konflikty

4)     Nauczyciele oraz dyrektor budują wśród rodziców i uczniów poczucie wsparcia ze strony szkoły

 

§ 7

 

Ustala się następujący sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:

1). Tematy zajęć wpisujemy zgodnie z przyjętym  planem zajęć

2). Nauczyciel wspomagający , pedagog i nauczyciel rewalidacji na bieżąco uzupełniają zapisy w dzienniku elektronicznym  w ustalony dotychczas sposób.

 

§8

 

Konsultacje  nauczycieli z rodzicami/uczniami  odbywają się w miarę potrzeb, a preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny .

 

§9

 

Nauczyciele mogą zgłaszać dyrektorowi szkoły potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.

 

§10

 

Podczas zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być stosowane również wszystkie dostępne platformy edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia. Informuje się rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r.

 

 

Magdalena Dołęgowska 

dyrektor szkoły 

zarządzenie dyrektora

Bezpieczeństwo

Zarządzenie nr 7/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

z dnia 22 października  2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  klasy 4 Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach w okresie od 22.10.2020r do dnia 25.10.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów klasy 4.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania klasy 4 Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Magdalena Dołegowska 

Dzień Nauczyciela

..."Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się"...

 

W dniu tego wspaniałego święta, za trudną pracę z nami i okazane serce, chylimy głowy w ogromnej podzięce.

 

Samorząd Uczniowski SP 40 LaughingSealedLaughing

Pasowanie pierwszoklasistów

Bezpieczeństwo
Szanowni Państwo!

W dniu jutrzejszym w szkole ma miejsce wydarzenie bardzo ważne w życiu całej społeczności - Pasowanie Pierwszoklasistów . Niestety z powodu wejścia całej Polski w strefę żółtą , niemożliwa jest impreza na całą szkołę. Zatem na auli podczas uroczystości będą Uczniowie klas 1 oraz przedstawiciele klas 2,3,4 . Rodzice Uczniów klas 1 ( w ilości 1 Rodzic) zajmą miejsce w górnej części auli. Proszę o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa , zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja etc.Bardzo mi przykro, że tak ważne wydarzenie musi być w taki sposób ograniczone, jednakże jako dyrektor szkoły jestem odpowiedzialna za bezpieczeństwo w placówce.

Pozdrawiam Państwa serdecznie.

Magdalena Dołęgowska 

STREFA ŻÓŁTA

Bezpieczeństwo

Szanowni Państwo w związku z wprowadzeniem strefy żółtej na terenie całego kraju od 10 października 2020r. w szkole od dnia 12.10.2020r. obowiązują dodatkowe warunki bezpieczeństwa , zawarte w Procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 wprowadzonych zarządzeniem nr 1/2020/2021 Dyrektora Szkoły w dniu 31 sierpnia 2020r.Mając na względzie wspólne bezpieczeństwo proszę o dostosowanie się do poniższych zasad.Przypominam zatem procedury obowiązujące oraz wprowadzam  dodatkowe.

Z poważaniem Magdalena Dołęgowska 

dyrektor szkoły 

 

Procedury obowiązujące od 1.09.2020r. do nadal: 

1.  Na teren szkoły może wejść uczeń z jednym rodzicem. Wszyscy zachowują dystans, wynoszący 1,5 m od kolejnej osoby.

2. Obowiązkiem Rodzica jest obserwacja swojego dziecka , czy nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub innych. Uczeń przebywający w szkole musi być zdrowy. W przypadku choroby alergicznej ucznia ( lub innej nie infekcyjnej ) wymagane będzie zaświadczenie lekarza potwierdzające taki stan chorobowy.

3. Na teren placówki nie może wejść osoba w przypadku ,  gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej oraz posiadająca jakiekolwiek objawy chorobowe.

4.Rodzice stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

5. Przy wejściu do szkoły WSZYSCY OBOWIĄZKOWO dezynfekują ręce.

6. Rodzic ma obowiązek zapewnić, że uczeń:- będzie posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć może przechowywać na swoim stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi;- nie przyniesie do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy, a pracownicy szkoły dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym.

7. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz, wymaga się stosowania przez nie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu.

8. Zezwala się na wstęp osobom (w tym pracownikom) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,

9. osobom z zewnątrz zezwala się na przebywanie w wyznaczonych obszarach, których nie powinny przekraczać,

10. Informuje się pracowników, że:

• nie mogą przychodzić do pracy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,

• w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

11. W miarę możliwości organizacyjnych:- zapewnia się  możliwość zachowania dystansu społecznego (1,5 m) między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych,- ogranicza się gromadzenie się uczniów na terenie szkoły , przerwy międzylekcyjne w klasach 1 – 3 na korytarzach szkolnych z zachowaniem zasady każda klasa osobno- jeśli na korytarzu szkolnym gromadzi się duża grupa uczniów i niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego , bezwzględnie należy zasłaniać usta i nos- Nauczyciele klas 1-3 powinien wyznaczać przerwy dla swoich uczniów w odstępach stosownych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.- należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, dopuszcza się przechodzenie klas do innych klasopracowni pod opieką nauczyciela- ogranicza się kontakty pracowników niepedagogicznych z uczniami oraz nauczycielami,- nauczyciele w przypadku bliskiego kontaktu z uczniem zasłania usta i nos, nie wymaga się tego jeśli odległość pomiędzy nimi wynosi 1,5m lub powyżej- dla pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (w miarę możliwości )

12. Osoby przebywające w szkole przestrzegają ogólnych zasad higieny:- dezynfekcja przy wejściu do szkoły, dezynfekcja lub mycie rąk wodą z mydłem w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, na co nauczyciele powinni zwracać uczniom uwagę,- ochrona podczas kichania i kaszlu,- unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

13. Dyrektor nadzoruje i kontroluje dezynfekcję pomieszczeń i wyposażenia.

14. Wskazane jest częste wietrzenie sal lekcyjnych.

15. Zalecane jest przebywanie uczniów na szkolnym boisku i na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw oraz zajęć zorganizowanych poza budynkiem.

16.  W przypadku zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.

17. Wspólnie posiłki powinni spożywać uczniowie przy stolikach z danej klasy, nie dzieląc się daniami i napojami. Przy wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

18. Posiłki przygotowane przez rodziców tzw. drugie śniadanie mogą być spożywane w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

19. W zależności od sytuacji w danej szkole możliwe jest:- wyznaczenie różnych godzin przychodzenia do szkoły, rozpoczynania zajęć i przerw dla uczniów poszczególnych klas/oddziałów,- wyznaczenie stałych sal dla poszczególnych oddziałów,- ograniczenie do minimum wstępu i przebywania osób trzecich,- organizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu na terenie szkoły,- rezygnacja z wycieczek szkolnych i wyjść grupowych.

20. Rodzic zobowiązany jest do kontroli temperatury dziecka przed jego wyjściem do szkoły.

21. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zobowiązani są do kontroli temperatury ciała we własnym zakresie .

22. Dopuszcza się pomiar temperatury ciała ucznia / pracownika w razie niepokojących objawów. - Przy wyniku pracownika co najmniej 38°C odsuwa się  go do pracy i zaleca skorzystanie z teteporady medycznej;- Przy wyniku 38°C ucznia  należy powiadomić rodziców w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i skorzystania z teleporady medycznej.

23. Istnieje możliwość pozostania w domu ucznia z obniżona odpornością . Rodzice takiego ucznia mogą ubiegać się o uzyskanie zaleceń lekarskich do pozostania dziecka w domu oraz , że w takiej sytuacji dla ucznia zostanie zorganizowany kontakt ze szkołą w czasie objęcia terenu strefą żółtą lub czerwoną.

24. Pracownik , który zaobserwował u siebie  niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych powinien niezwłocznie zgłosić to dyrektorowi, zaprzestać wykonywania pracy oraz uzyskać teleporadę medyczną.W przypadku takich objawów u ucznia zgłoszenia powinien dokonać pracownik pedagogiczny.

25. Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna zostać odseparowana w wyznaczonym obszarze lub pomieszczeniu ( pomieszczenie znajduje się na przewiązce opisane jako : „ Izolatka” ).

26. Za zgodą pracownika lub rodzica ucznia można dokonać pomiaru temperatury ciała, a pomiar jest obowiązkowy w razie niepokojących objawów.

27. W przypadku ucznia należy jemu zapewnić opiekę osoby stosującej środki ochrony osobistej oraz wezwać rodzica do niezwłocznego odebrania go ze szkoły.

28. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia , albo pracownika szkoły- należy zawiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować jej zalecenia oraz ogólne zalecenia GIS lub Ministra Zdrowia- ustala się  z organem prowadzącym i z SANEPID-em potrzebę ewentualnego zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole i jego zakresu, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a–2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)-  dokładnie sprząta się i dezynfekuje obszar, na którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie 
 
Dodatkowe warunki bezpieczeństwa od 12.10.2020r.
- ograniczenie do minimum wstępu i przebywania osób trzecich oraz Rodziców 

- rezygnacja z wycieczek szkolnych i wyjść grupowych

- zachowanie dystansu społecznego pomiędzy wszystkimi osobami znajdującymi się na przestrzeniach wspólnych na terenie szkoły,- zakrywanie ust i nosa w sytuacjach, gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego w przestrzeni wspólnej ( korytarze , szatnia )  ; pracownicy pedagogiczni zobowiązani są zakrywać nos i usta w sytuacjach bliskiego kontaktu z drugą osobą /uczniem ; pracownicy niepedagogiczni zobowiązaniu są zakrywać nos i usta także w pomieszczeniach socjalnych 

- można wprowadzić zasady pierwszeństwa korzystania ze świetlicy dla uczniów, których rodzice wykonują zawody związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie żółtej

- Rodzice  ucznia z obniżoną odpornością  mogą ubiegać się o uzyskanie zaleceń lekarskich do pozostania dziecka w domu oraz że w takiej sytuacji dla ucznia zostanie zorganizowany kontakt ze szkołą w czasie objęcia terenu strefą żółtą 

Pasowanie Uczniów Pierwszych Klas

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA UCZNIÓW KLAS 1 W DNIU 13.10.2020r.


GODZINA 9 00 


AULA SZKOLNA 

LaughingCoolLaughing

 

Dyrektor szkoły , wychowawcy klas 1

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

 

 

       Informujemy, że do 15 września 2020r (wtorek) można składać wnioski 

o przyznanie stypendium szkolnego.

       Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 528,00 złotych netto na jedną osobę w rodzinie.

        Nowe druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie w godzinach pracy szkoły.

Dziennik elektroniczny - Vulcan.

Dziennik

W związku z licznymi pytaniami o dziennik elektroniczny zamieszczam istotne informacje.

 

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Vulcan , do którego dostęp mają wszyscy Rodzice/Opiekunowie. Dostęp dla Rodzica/Opiekuna jest bezpłatny.

Login to adres email , który podali Państwo przy rekrutacji , hasło generuje użytkownik. Jeśli ma być to inny adres email należy taką informację przekazać do sekretariatu szkoły.

Link do Instrukcji założenia konta Rodzica :

https://www.vulcan.edu.pl/strona.php/269_edziennik_dla_rodzicow_instrukcja.html

Adres strony logowania: https://uonetplus.vulcan.net.pl/katowice

 


Pozdrawiam serdecznie

Magdalena Dołęgowska

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,053,325 unikalne wizyty